9 NARA2020

Deze indicator is gebaseerd op volgende soorten: Boerenzwaluw, Bonte vliegenvanger, Boomklever, Boomkruiper, Boompieper, Buizerd, Ekster, Fazant, Fitis, Gaai, Geelgors, Gekraagde roodstaart, Gele kwikstaart, Goudhaan, Grasmus, Graspieper, Groene specht, Groenling, Grote bonte specht, Grote lijster, Grutto, Heggenmus, Holenduif, Houtduif, Huismus, Kauw, Kievit, Kneu, Koekoek, Koolmees, Kuifmees, Matkop, Merel, Nachtegaal, Patrijs, Pimpelmees, Ringmus, Roodborst, Roodborsttapuit, Scholekster, Sperwer, Spotvogel, Spreeuw, Staartmees, Tjiftjaf, Torenvalk, Tuinfluiter, Turkse tortel, Veldleeuwerik, Vink, Wielewaal, Winterkoning, Witte kwikstaart, Wulp, Zanglijster, Zwarte kraai, Zwarte mees, Zwarte roodstaart, Zwarte specht, Zwartkop. De indicator bestaat uit 60 soorten. De aangepaste grenswaarden zijn -3.6% en +3.8%.

Figuur 9.1: Wijzigingen t.o.v. de start van het meetnet voor NARA2020. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 9.2: Wijzigingen per driejarige cyclus voor NARA2020. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Data-hashes van de analyse in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie analyse status
jaarlijks c803427c9e122b1478fb 0bf13c2a815d0800c727 fa22367d74cf65666842 c7f4e9c7ace75cebfed4
driejaarlijks 2b4a9ff82e333ba21252 ba31e973b9a113c2f272 482ffda52a85ce52548f f7360747600c9045e8c3