3 Verkenning van de getelde aantallen

In dit onderdeel geven we een overzicht van de getelde aantallen.

3.1 Aantallen voor de prioritaire soorten

3.1.1 Totale aantallen en gemiddelde aantallen per bezoek

De Tabel 3.1 toont per soort en per jaar:

  • het totaal aantal getelde individuen;
  • het gemiddeld aantal getelde individuen per bezoek;
  • het aantal meetnetlocaties waar de soort werd waargenomen;
  • de proportie van de bezochte meetnetlocaties waar de soort werd waargenomen.
Tabel 3.1: Overzicht getelde aantallen voor de prioritaire soorten (Totaal = totaal aantal getelde individuen, Gemiddeld = gemiddeld aantal getelde individuen per bezoek, Locaties = aantal meetnetlocaties waar de soort werd waargenomen, Proportie = proportie van de bezochte meetnetlocaties waar de soort werd waargenomen)
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Jaar Totaal Gemiddeld Locaties Proportie (%)
Bosbeekjuffer Calopteryx virgo 2018 952 35.3 9 90.0
2019 272 18.1 4 100.0
2020 587 12.8 17 89.5
Speerwaterjuffer Coenagrion hastulatum 2017 141 10.1 5 83.3
2018 148 11.4 5 83.3
2019 197 11.6 4 66.7
2020 164 13.7 6 100.0
Maanwaterjuffer Coenagrion lunulatum 2016 464 24.4 6 85.7
2017 747 41.5 6 85.7
2018 973 64.9 6 85.7
2019 181 12.1 3 42.9
2020 384 24.0 5 71.4
Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum 2017 2219 82.2 9 81.8
2018 734 26.2 11 100.0
2019 32 1.5 4 40.0
2020 1390 81.8 6 100.0
Vroege glazenmaker Aeshna isoceles 2017 296 9.9 15 93.8
2018 97 3.5 11 84.6
2019 14 1.2 4 66.7
2020 209 11.6 8 100.0
Rivierrombout Gomphus flavipes 2016 159 2.4 13 100.0
2017 335 4.7 9 81.8
2018 719 12.4 10 90.9
2019 1370 20.1 12 92.3
2020 512 10.2 9 90.0
Beekrombout Gomphus vulgatissimus 2019 464 51.6 3 100.0
2020 183 26.1 2 66.7
Hoogveenglanslibel Somatochlora arctica 2018 6 0.3 3 33.3
2019 5 0.2 4 44.4
2020 1 0.1 1 20.0
Sierlijke witsnuitlibel Leucorrhinia caudalis 2020 2 0.5 1 50.0
Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis 2016 68 1.3 16 66.7
2017 42 0.8 8 33.3
2018 235 4.5 20 83.3
2019 13 0.2 5 20.8
2020 38 0.8 11 47.8
Kempense heidelibel Sympetrum depressiusculum 2016 80 5.3 5 83.3
2017 112 8.6 3 50.0
2018 48 3.0 4 80.0
2019 72 5.5 3 50.0
2020 103 17.2 3 100.0

Bij de gebiedstellingen en de transecttellingen van imago’s vragen we om, indien mogelijk, ook het geslacht (mannetjes, vrouwtjes of onbepaald) te vermelden en indicaties voor lokale reproductie (tandem of copula, eiafzettend of larvenhuidjes). Voor een overzicht van deze detailgegevens verwijzen we naar Bijlage B.

3.1.2 Aantallen per meetnetlocatie

In onderstaande kaart en bijhorende tabel geven we een overzicht van het gemiddeld getelde aantal individuen per soort en per meetnetlocatie. De meetnetlocaties worden weergegeven in de centroïde van het 10 km x 10 km UTM-hok waarin de locatie gelegen is. De oppervlakte van de punten is evenredig met het gemiddeld getelde aantal imago’s per bezoek over de volledige periode (2016 - 2020). In de bijhorende tabel geven we ook het gemiddeld getelde aantal individuen per bezoek voor elk jaar. Gezien we de exacte locaties niet weergeven in dit rapport, kennen we hier aan elke locatie een code toe die refereert naar het overeenkomstige UTM-hok. Als je in de tabel een rij selecteert, krijg je in de kaart de (vervaagde) locatie te zien.

Gemiddelde getelde aantallen per meetnetlocatie

Figuur 3.1: Gemiddelde getelde aantallen per meetnetlocatie

3.2 Aantallen voor overige soorten

Elk libellenmeetnet is specifiek ontworpen voor één bepaalde doelsoort. Naast deze doelsoort die moet geteld worden, de zogenoemde prioritaire soorten, is het ook mogelijk om andere aanwezige libellen op de tellocatie op die dag te noteren. Deze gegevens kunnen zeker een meerwaarde zijn, maar we moeten wel voorzichtig zijn bij het interpreteren of analyseren van deze gegevens. Zowel de tellocaties als de telperiode zijn immers specifiek gekozen voor de doelsoorten. Dat maakt dat de aantallen voor de overige soorten niet altijd representatief zijn voor een uitspraak op schaal Vlaanderen.

In Tabel 3.2 geven we het totaal aantal getelde individuen van de overige soorten voor alle libellenmeetnetten samen. De soorten worden gerangschikt volgens getelde aantallen van hoog naar laag. Azuurwaterjuffer is dus de meest getelde soort. De tabel bevat ook prioritaire soorten, maar dit zijn dan de aantallen die geteld werden in locaties van andere meetnetten. Bij de bespreking van de resultaten per meetnet geven we een meer gedetailleerd overzicht van de overige soorten voor elk meetnet afzonderlijk.

Tabel 3.2: Totaal aantal getelde overige soorten voor alle libellenmeetnetten samen
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Totaal
Transecten en gebiedstelling
Azuurwaterjuffer Coenagrion puella 7761
Viervlek Libellula quadrimaculata 5160
Watersnuffel Enallagma cyathigerum 4578
Lantaarntje Ischnura elegans 3677
Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula 2321
Koraaljuffer Ceriagrion tenellum 1289
Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum 1270
Tengere pantserjuffer Lestes virens 1109
Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum 1073
Tangpantserjuffer Lestes dryas 991
Gewone pantserjuffer Lestes sponsa 975
Grote roodoogjuffer Erythromma najas 956
Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum 913
Beekoeverlibel Orthetrum coerulescens 894
Smaragdlibel Cordulia aenea 869
Grote keizerlibel Anax imperator 789
Weidebeekjuffer Calopteryx splendens 756
Breedscheenjuffer Platycnemis pennipes 429
Venwitsnuitlibel Leucorrhinia dubia 414
Vroege glazenmaker Aeshna isoceles 403
Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum 394
Bruine korenbout Libellula fulva 295
Vuurlibel Crocothemis erythraea 283
Bruine winterjuffer Sympecma fusca 265
Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum 244
Noordse witsnuitlibel Leucorrhinia rubicunda 209
Speerwaterjuffer Coenagrion hastulatum 162
Glassnijder Brachytron pratense 144
Tengere grasjuffer Ischnura pumilio 142
Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum 115
Platbuik Libellula depressa 115
Zwarte heidelibel Sympetrum danae 103
Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis 91
Gaffelwaterjuffer Coenagrion scitulum 70
Gevlekte glanslibel Somatochlora flavomaculata 62
Houtpantserjuffer Chalcolestes viridis 51
Paardenbijter Aeshna mixta 38
Zuidelijke keizerlibel Anax parthenope 31
Metaalglanslibel Somatochlora metallica 25
Zwervende heidelibel Sympetrum fonscolombii 25
Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea 21
Gewone bronlibel Cordulegaster boltonii 17
Bandheidelibel Sympetrum pedemontanum 14
Bosbeekjuffer Calopteryx virgo 10
Plasrombout Gomphus pulchellus 7
Bruine glazenmaker Aeshna grandis 6
Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus 5
Venglazenmaker Aeshna juncea 4
Zuidelijke glazenmaker Aeshna affinis 4
Hoogveenglanslibel Somatochlora arctica 3
Zuidelijke heidelibel Sympetrum meridionale 3
Zuidelijke oeverlibel Orthetrum brunneum 2
Sierlijke witsnuitlibel Leucorrhinia caudalis 1
Zadellibel Anax ephippiger 1
Telling Larvenhuidjes
Glassnijder Brachytron pratense 13
Metaalglanslibel Somatochlora metallica 7
Weidebeekjuffer Calopteryx splendens 2
Bruine korenbout Libellula fulva 1