4 Overzicht van de resultaten

In dit onderdeel geven we een overzicht van de resultaten van de analyses voor Bosbeekjuffer, Gevlekte witsnuitlibel, Kempense heidelibel, Maanwaterjuffer, Rivierrombout, Speerwaterjuffer, Variabele waterjuffer en Vroege glazenmaker. Voor Beekrombout, Hoogveenglanslibel en Sierlijke witsnuitlibel kunnen we voorlopig nog geen resultaten tonen. Zoals eerder vermeld, moeten we voor het meetnet Beekrombout nog de geschikte tellocaties vastleggen. Hoogveenglanslibel is een zeer moeilijk te detecteren soort waardoor de dataset voornamelijk uit nulwaarnemingen bestaat en een analyse voorlopig nog niet mogelijk is. Het meetnet Sierlijke witsnuitlibel ging pas in 2020 van start waardoor het nog te vroeg is voor een analyse uit te voeren.

4.1 Verschillen tussen de jaren

Tabel 4.1 geeft een overzicht van de verschillen van jaar tot jaar, waarbij we steeds de aantallen in een bepaald jaar vergelijken met die in een referentiejaar. Als referentiejaar kiezen we hier het jaar waarin het meetnet van start ging. We geven de verschillen weer aan de hand van de classificatie zoals besproken in paragraaf 2.5, waarbij we -25 % als ondergrens en +33 % als bovengrens nemen. In 2020 zien we bijvoorbeeld een sterke toename (++) van Rivierrombout t.o.v. het referentiejaar 2016. Dat betekent dus de toename in aantallen significant groter is dan 33 %. Bij de Gevlekte witsnuitlibel zien we in 2020 dan weer een sterke afname t.o.v. 2016. De afname is dus significant lager dan -25 %.

Tabel 4.1: Verschil in aantallen t.o.v. referentiejaar (++ = sterke toename; + = toename; +~ = matige toename; ~ = stabiel; -~ = matige afname; - = afname; -- = sterke afname; ?+ = mogelijke toename; ?- = mogelijke afname; ? = onbekend)
Verschil t.o.v. referentiejaar
Nederlandse naam Referentiejaar 2017 2018 2019 2020
Bosbeekjuffer 2018 ? ?
Gevlekte witsnuitlibel 2016 -- + -- --
Kempense heidelibel 2016 ?- -- -- ?
Maanwaterjuffer 2016 + ?+ -- ?
Rivierrombout 2016 ?+ ++ ++ ++
Speerwaterjuffer 2017 ?- ?- ?
Variabele waterjuffer 2017 ? -- ?+
Vroege glazenmaker 2017 ?- ?- ?-