1 Inleiding

Betrouwbare informatie over de toestand en trends van dier- en plantensoorten in Vlaanderen is van groot belang voor de onderbouwing van het Vlaamse soortenbeleid en voor de rapportage over de Natura 2000-soorten aan Europa (Adriaens et al., 2011). Daarom werden in de periode 2016-2018 soortenmeetnetten opgestart voor de langetermijn monitoring van 65 Vlaamse en Europees prioritaire soorten (Westra et al., 2019). Elk meetnet bestaat uit een aantal vooraf vastgelegde locaties, waar een of meerdere soorten via een gestandaardiseerd methode geteld worden (De Knijf et al., 2014b).

De soortenmeetnetten zijn een citizen science project: vrijwilligers voeren de tellingen uit. Natuurpunt Studie staat in voor de coördinatie en aansturing van de vrijwilligers en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) verwerkt de telgegevens. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het INBO staan in voor de financiering. Voor de uitvoering van de libellenmeetnetten konden we bovendien rekenen op de steun van de Libellenvereniging Vlaanderen vzw. Voor de planning van de tellingen en het invoeren van gegevens werd het webportaal meetnetten.be ontwikkeld.

In dit rapport stellen we de eerste resultaten voor van de verschillende libellenmeetnetten (De Knijf et al., 2019). We geven eerst wat achtergrond over het ontwerp van de libellenmeetnetten en de analyse van de telgegevens. Daarna maken we een verkenning van de getelde aantallen en geven we een overzicht van de resultaten van de statistische analyses. Ten slotte bespreken we de resultaten voor elk meetnet (Bosbeekjuffer, Speerwaterjuffer, Maanwaterjuffer, Variabele waterjuffer, Vroege glazenmaker, Rivierrombout, Gevlekte witsnuitlibel, Kempense heidelibel).

Referenties

Adriaens D., Westra T., Onkelinx T., Louette G., Bauwens D., Waterinckx M. & Quataert P. (2011). Monitoring Natura 2000-soorten Fase I: Prioritering van de informatiebehoefte. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, No. INBO.R.2011.27. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), Brussel.

De Knijf G., Ledegen H. & Westra T. (2019). Monitoringsprotocol Libellen. Versie - 2.0. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, No. 49. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, België. https://doi.org/10.21436/inbor.17262395.

De Knijf G., Westra T., Onkelinx T., Quataert P. & Pollet M. (2014b). Monitoring Natura 2000-soorten en overige soorten prioritair voor het Vlaams beleid. Blauwdrukken soortenmonitoring in Vlaanderen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, No. INBO.R.2014.2319355. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

Westra T., Piesschaert F., Onkelinx T. & Ledegen H. (2019). Voortgangsrapport soortenmeetnetten: Stand van zaken na drie jaar monitoring. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, No. 57. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, België. https://doi.org/10.21436/inbor.17506104.