C Verkenning aantallen secundaire soorten

Voor de secundaire soorten berekenen we het gemiddeld aantal getelde exemplaren per bezoek per jaar over alle meetnetten met transecttellingen. Let wel, zowel de meetnetlocaties als de telperiodes werden geselecteerd in functie van de primaire soorten. De tellingen zijn daarom niet volledig representatief om op schaal Vlaanderen een uitspraak te doen over de secundaire soorten, waardoor de resultaten mogelijks vertekend zijn. De nodige voorzichtigheid is dus geboden bij de interpretatie van de resultaten.

Bij de secundaire soorten is het belangrijk om nulwaarnemingen (een soort werd niet waargenomen) in rekening te brengen. In tegenstelling tot de primaire soorten, voeren de tellers nulwaarnemingen van secundaire soorten meestal niet in in meetnetten.be. Wel kunnen tellers aangeven of bij een bezoek al dan niet alle waargenomen secundaire soorten werden ingevoerd. Wanneer de teller aangeeft dat alle soorten werden geteld, kunnen we er dus vanuit gaan dat de soorten die niet werden genoteerd ook niet werden waargenomen (nulwaarnemingen). Om een overmaat aan nulwaarnemingen te vermijden, houden we ook rekening met de vliegperiode per soort. Dit doen we door enkel nulwaarnemingen te weerhouden voor bezoeken die zich binnen de vliegperiode van de soort bevinden. Als ruwe proxy voor de vliegperiode nemen we per soort de vroegste datum en laatste datum waarop de soort werd waargenomen. We doen dit enkel voor de soorten die relatief vaak gezien werden (totaal aantal getelde individuen groter dan 50).

Figuur C.1 toont de gemiddelde getelde aantallen per jaar en de totale aantallen over alle jaren.

Gemiddeld aantal getelde individuen per bezoek en per jaar voor de verschillende secundaire soorten in de meetnetten met transecttellingen

Figuur C.1: Gemiddeld aantal getelde individuen per bezoek en per jaar voor de verschillende secundaire soorten in de meetnetten met transecttellingen

 

Creative Commons-Licentie Westra, T., Maes, D., Van De Poel, S. en Onkelinx, T. (2022). doi.org/10.21436/inbor.70771847